Lettergrootte

Het onderzoeksterrein

Dertig vierkante kilometer onderzoeksgebied

Naast de opgravingen bij de vindplaats Oberesch, werd ook steeds de terreinprospectie uitgevoerd. Deze dient ervoor, de reikwijdte van het onderzoeksgebied te bepalen. We hebben hier namelijk met een niet bepaald klein slagveld te maken, maar eerder met een grootschalig »areaal« van ruim 30 km2. Het terrein strekt zich uit tussen de helling van de Kalkrieser Berg en het Große Moor en tussen de Hase en de Hunte.

Het onderzoeksterrein, 2. Absatz

De ontdekking van talrijke andere vindplaatsen en de heropgravingen op sommige plaatsen heeft inmiddels aangetoond, dat de vindplaats bij de Oberesch tot nog toe de winstgevendste en meest veelzeggende vindplaats is binnen het onderzoeksgebied rondom Kalkriese. Mogelijk gaat het hier zelfs om dé vindplaats binnen het uitgestrekte strijdgebeuren. Dit blijkt onder andere uit het grote aantal vondsten en de ligging van de Oberesch in het centrum van het knelpunt tussen de berg en het veengebied. Bovendien werd er duidelijk, dat de Romeinse troepen, die van oost naar west marcheerden, al voor het bereiken van de Oberesch zijn aangevallen. Echter zijn er op deze plekken geen sporen van de strijd aangetroffen; men moet er vanuit gaan dat ook bosranden en struiken, die tegenwoordig niet meer archeologisch aantoonbaar zijn, als hinderlaag gebruikt werden.

We hebben hier duidelijk te maken met een defilé, dat wil zeggen aanvallen in de flank van het passerende leger, dat enkel kon proberen verder naar het westen te komen. Ook ten westen en noordwesten van de Oberesch zijn vindplaatsen bekend die toe te schrijven zijn aan gevechtshandelingen – eveneens met veel minder vondsten dan bij de Oberesch. De nieuwste onderzoeken hebben aangetoond, dat van een aantal Romeinse vondsten de intensiteit van de gevechten niet direct kan worden afgeleid; hiervoor is eerst een analyse nodig van het proces dat na de veldslag de overlevering van de vondsten beïnvloed heeft – een compleet nieuwe aanpak van slagveld-archeologische werkzaamheden, die in Kalkriese voor pionierswerk kan worden ingezet. Met de huidige stand van evaluatie kan voorzichtig medegedeeld worden dat wij uitgaan van een ontwikkeling van intensieve gevechten in het oosten, waarbij de logistiek van het Romeinse leger nog redelijk functioneerde, via heftige strijden bij de Oberesch tot aan vluchtbewegingen en verdere gevechten in het westen en noordwesten.